Processgruppen för Utbildning, sysselsättning och försörjning

Processgruppen för Utbildning, sysselsättning och försörjning kartlägger i ett första skede det nationella läget för insatser när det gäller arbetsmarknadspoliska åtgärder för personer med funktionsnedsättningar enligt Arbetsförmedlingens lagstiftningssystem, daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bistånden sysselsättning och försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL), Socialförsäkringsbalken och arbetsresor enligt lag om färdtjänst.

Gruppen granskar också uppföljningsresultat från tillsynsmyndigheter och till viss del kunskapsläge och forskningsresultat för de insatser som finns för personer med traumatisk hjärnskada.

Processledare: Mari Almgren.