Bakgrunden till projektet är Socialstyrelsens kartläggning av landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada under år 2012

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP genomförde inom ramen för ett Arvsfondsprojekt en brukarundersökning som komplement till Socialstyrelsens rapport.

De båda kartläggningarna ger sammantaget en bild som visar stora brister:

  • Brist på styrdokument som underlag för prioritering och samordning
  • Alla landsting kan inte tillgodose enskildas behov av insatser från vissa yrkesgrupper och vissa insatser erbjuds inte personer över 65 år
  • Brister i uppföljningssystemen gör att man inte kan jämföra kvalitet över landet
  • Brister i samordning och oklar ansvarsfördelning mellan olika aktörer innebär att personer faller ut systemet och ansvaret lastas över på anhöriga
  • Majoritetet av målgruppen saknar sysselsättning
  • Personer med traumatisk hjärnskada anger en låg hälsorelaterad livskvalitet jämfört med andra medborgare

Bildandet av en strategigrupp

En strategigrupp med representanter från professionen och brukarna bildades som identifierade behovet av att ta fram modeller inom en rad samhällsområden för att få till stånd en livslång, individanpassad rehabilitering samt stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada.

Strategigruppen konstaterade också att det inte var möjligt inom ramen för befintliga resurser och beslut togs om att skriva en projektansökan.