Stöd och service

Ansvaret för stödet till personer med funktionsnedsättningar i den sociala lagstiftningen är uppdelat på staten, landstingen och kommunerna. Det kan också utföras av privata utförare enligt olika regelverk. Processgruppen för Stöd och service arbetar med att kartlägga nuläget när det gäller insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), bostadsanpassning tillgängliga resor enlig lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Man ser också över vad som lagstadgas avseende samordning förebyggande stöd och planerings- och informationsskyldighet inom dessa områden.

Christina Amundberg är processledare

för processgruppen Stöd & service.