Projektets övergripande mål

Målet är att ta fram och uppnå konsensus kring modeller inom olika samhällsområden och tydliggöra behoven av samordning i hela kedjan.

Ett delmål är att ta fram en flödesbeskrivning där den enskildes väg mellan olika aktörer/områden i vård- och omsorgskedjan identifieras och beskriva hur processerna fungerar i verkligheten.

Projektets upplägg bygger en bro mellan professionen och brukarna

Brukarnas kunskaper och erfarenheter tas till vara i samverkan med professionen, verksamhetsansvariga och beslutsfattare inom respektive processområde. De modeller som utarbetas ska användas som underlag för ett förbättrat omhändertagande och implementeras successivt i referensgrupper och i dialog- och konsensuskonferenser.

I implementeringen ingår att påverka politiker och beslutsfattare på olika nivåer att anta modellerna.

Hjärnkraft och RTP kommer att använda projektets resultat i det fortsatta arbetet att bevaka utvecklingen av rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada.