Modellprojektet ska ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada

Nuläget i rehabiliteringen för personer med traumatisk hjärnskada kan sammanfattas i tre nyckelord:

Röda Mattan

Allt fler räddas till livet av en utvecklad akutsjukvård och får första tiden tillgång till rehabiliteringsmedicinsk kompetens.

Svarta hålet

Efter utskrivning saknas en sammanhållen vårdkedja/långtidsuppföljning. Ansvar bollas mellan aktörer utan samordning. Ny kunskap imple­menteras inte.

Ättestupan

Behandlingsinsatser uppför vid 65 år.

Vad vill vi?

Bristerna i rehabiliteringen och vårdkedjan för personer med traumatisk hjärnskada är väl beskrivna.  Vi behöver skapa uppmärksamhet och diskutera bristerna, men vi behöver också kunna svara på frågan ”Hur vill ni ha det då?”

För att kunna göra det måste brukare och profession samarbeta. Det gör vi i projektet genom att i processgrupper ta fram modeller inom olika samhällsområden och tydliggöra behoven av samordning i hela kedjan.