Rehabilitering inom hälso- och sjukvård, vuxna

Processgruppen arbetar med vuxna (>18 år) med traumatisk hjärnskada och utgår i sitt arbete från de brister som konstaterades i Socialstyrelsens kartläggning av landstingens och regionernas rehabilitering för personer med medelsvår till svår traumatisk hjärnskada, (länk till sammanfattning). Bristerna gällde bl a kriterier för vilka personer som ska få tillgång till rehabilitering, vårdprogram som täcker hela vårdkedjan, vilket innebär en otydlighet för patienter och anhöriga, bl a vilken kontakt som kan tas i det längre tidsförloppet.

Gruppen kartlägger hur utvecklingen varit sedan kartläggningen genomfördes, samt vilka vårdprogram som finns runt om i landet eller är på gång. Gruppen försöker beskriva utvecklingen avseende kompetensförsörjning och möjligheten att få en fungerande rehabilitering över tid med exempelvis riktade uppföljningar och samordnade insatser. Med denna kartläggning hoppas gruppen kunna ge aktuell information, utveckla och besvara ett antal frågor, t ex:

  • Har det skett positiva eller negativa förändringar inom de områden som identifierades i Socialstyrelsens rapport 2012?
  • Har det skett en önskvärd utveckling i kompetensförsörjning och uppföljning över tid?
  • Fungerar den så kallade vård-, eller rehabiliteringskedjan?

I gruppen arbetar profession och brukare tillsammans, med strävan mot samarbete med övergripande beslutsfattare.