LEVA MED TRAUMATISK HJÄRNSKADA

Modellprojektet presenterar nu de insatser och förbättringar som behövs för att livet ska fungera bättre för personer med traumatisk hjärnskada och deras anhöriga.


Hur vill ni ha det?

Den frågan fick Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP när vi tillsammans med rehabiliteringspersonal uppvaktade politiker efter Socialstyrelsens kritiska rapport ”Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada – landstingens rehabiliteringsinsatser 2012”.

Rapporten visade att resurserna var uppseendeväckande knappa och ojämnt fördelade över landet. På många håll saknades en entydig organisation och klar bild av vart man kan vända sig. Den kartläggning som Hjärnkraft och RTP genomförde om brukarnas syn på rehabilitering, var lika kritisk. Varje år skadas ca 20 000 personer och ca 20 procent får långvariga besvär. Socialstyrelsen konstaterade att ”denna patientgrupp är utsatt och har stora och långvariga behov”.

För att svara seriöst på frågan: Hur vill ni ha det? behövdes mer tid och resurser. Arvsfonden beviljade medel till Modellprojektet. Efter tre års intensivt arbete besvarar vi nu frågan i sju delrapporter.

* * *

Våra tre huvudförslag

1. NATIONELLA RIKTLINJER för rehabilitering och stöd efter traumatisk hjärnskada för barn, ungdomar och vuxna.

2. HJÄRNSKADEKOORDINATOR funktion för personer med förvärvad hjärnskada.

3. NATIONELLT KOMPETENSCENTER, NKC för förvärvad hjärnskada.

Vi som står bakom förslagen är ett 60-tal personer från hela landet. I Modellprojektet har vi skapat ett unikt samarbete för att få med så många perspektivsom möjligt. Personer med egen erfarenhet har arbetat tillsammans med professionella inom rehabilitering, vård, omsorg, stöd och service, skola och arbetsliv samt representanter från yrkes- och intresseorganisationer, beslutsfattare och jurister.

loggor

Om Modellprojektet

Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada.

Modellprojektet ska ge underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och profession tillsammans utarbetar modeller inom åtta samhällsområden och tydliggör behoven av samordning.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för personer med traumatisk hjärnskada att få tillgång till en långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet som andra medborgare.

Bristerna i rehabiliteringen och vårdkedjan för personer med traumatisk hjärnskada är väl beskrivna.  Vi behöver skapa uppmärksamhet och diskutera bristerna, men vi behöver också kunna svara på frågan ”Hur vill ni ha det då?”

För att kunna göra det måste personer med egen erfarenhet av hjärnskada och professionen samarbeta. Det gör vi i projektet genom att ta fram modeller inom olika samhällsområden som underlag till riktlinjer och förbättringsarbete.

lov

Barn med hjärnskada behöver mer stöd i skolan

Stödet till skolan måste stärkas för att alla elever i landet ska få samma förutsättningar, konstaterar Modellprojektet i en ny rapport som utges i samband med avslutningskonferensen den 20 november. Processledare Helene Lidström med flera sammanfattar rapporten i Dagens Samhälle.

Läs artikeln här.

Modellprojektets sista projektår

Slutkonferensen kommer att genomföras den 20 november 2018 på Aula Medica i Stockholm tillsammans med projektet ”Hjärna Tillsammans” som arbetat med en regional mötesplats för bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada, efter exempelvis stroke eller olycka.

Modellprojektet avslutas 31 december i år. Arbetet i processgrupperna är inne i slutskedet. ”Komplex” har blivit ordet som ofta beskriver den värld som präglar insatser för personer med traumatisk hjärnskada och deras anhöriga.

Sverige behöver nationella riktlinjer för hjärnskakning

Hjärnskakning är en av de vanligaste orsakerna till att barn söker akutvård – ändå saknas nationella rekommendationer. Det skriver Hjärnkraft och Modellprojektet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Läs artikel i Dagens Medicin